Monica Duffels - Praktijk voor mondhygiëne

Welkom op de site van Monica Duffels, mondhygiënist.
 

Uw mond is uw visitekaartje en met een schone mond ziet u er verzorgd uit.
Een gezonde mond levert een positieve bijdrage aan de algemene gezondheid.
Een leven lang een gezond gebit betekent dat stukje kwaliteit van leven dat gewaarborgd blijft.
 

Wilt u daar wat aan doen, dan bent u hier op de juiste plek!

Wilt u op eigen initiatief, of op verwijzing van een tandarts of een andere zorgverlener een afspraak met mij maken, dan bent u van harte welkom.
 

Contact:

Monica Duffels, mondhygiënist

Business Center De Unie
Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer

Telefoon/SMS/WhatsApp: 06-14816097
E-mail: info@mondzorgduffels.nl

 

mondhygiënist

Ik ben Monica Duffels en ben in 1997 als mondhygiënist afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht.
Om ervaring op te doen heb ik in diverse tandartsenpraktijken gewerkt en heb voorlichtingslessen op basisscholen gegeven, georganiseerd door de GGD. 
In 2003 nam ik uiteindelijk de stap om een praktijk voor mezelf te beginnen.

Om mijn kennis up to date te houden volg ik regelmatig congressen en cursussen en door ruim voldoende aan deze activiteiten deel te nemen sta ik ingeschreven in het KRM (Kwaliteitsregister voor mondhygiënisten).
Hiernaast ben ik lid van de NVM (beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten).

 

voor wie?

Wanneer is het verstandig om een afspraak te maken bij de mondhygiënist?
 

 • Bij bloedend tandvlees, al of niet tijdens poetsen of flossen
 • Bij terugtrekkend tandvlees
 • Als tanden en kiezen (dreigen) los te gaan staan
 • Gevoelige tanden
 • Bij tandsteen
 • Bij verkleuringen (aanslag) op tanden
 • Bij rokers
 • Bij een slechte adem
 • Vaak last hebben van gaatjes
 • Bij ziektebeelden en medicatie waarbij de mondgezondheid een belangrijke rol speelt (bijvoorbeeld bij Diabetes, Hart & vaatziekten, Reuma, Oncologische aandoeningen)
 • Als u gewoon een schone, verzorgde mond wilt, of u nu jong of oud bent.

In het onderstaande filmpje krijgt u een eerste indruk wat de mondhygiënist voor u kan betekenen.

Nuttige links:

Betaling & tarieven

De tarieven voor de mondzorg  zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

Op de site https://www.allesoverhetgebit.nl/  vindt u o.a. de tarieven voor diverse tandheelkundige en mondhygiënische behandeling en een uitleg over de betekenis van de diverse codes die worden toegepast. 

 

Tot de leeftijd van 18 jaar worden tandheelkundige en mondhygiënische behandelingen voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Het factoringbedrijf Infomedics (https://www.infomedics.nl/) draagt zorg voor de nota’s. In eerste instantie zal Infomedics de nota opsturen naar uw zorgverzekeraar. Indien de verzekeraar de kosten niet of ten dele vergoedt, krijgt u van Infomedics een (rest)nota per e-mail of per post toegestuurd.

 

Bij niet nagekomen of te laat afgemelde afspraken (minder dan 24 uur tevoren) kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

Naam  
Email  
Bericht  

Vind ons

Adres:

Business Center De Unie
Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer

 

Telefoon/SMS/WhatsApp:

06-14816097 *

 

E-mail:

info@mondzorgduffels.nl

Openingstijden:

Ma 9:30 – 17:30
Di  9:30 – 17:30
Do 9:30 – 17:30
Vr  9:30 – 15:00
 

Bereikbaarheid:

 • Ruim voldoende gratis parkeerplaatsen op het terrein van Business Center De Unie en in de nabije omgeving
 • Per OV: vanaf halte Meerzichtlaan (buslijnen 50, 55, 71, 72, 74, 170) ca. 5 minuten lopen. Vanaf station Zoetermeer/halte Randstadrail Driemanspolder en Centrum West ca. 10 minuten lopen.
   

* Indien ik u niet direct telefonisch te woord kan staan, bijvoorbeeld wanneer ik met een behandeling bezig ben of i.v.m. afwezigheid, kunt u een bericht inspreken, een SMS of WhatApp bericht of een e-mail sturen of gebruik maken van het contactformulier. Uw bericht zal ik z.s.m. beantwoorden.

 

Privacy verklaring

1. Algemene overwegingen

Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.

alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring.

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Mevr. M.H. Duffels belast met privacybeleid is voor patiënten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon: Mevr. M.H. Duffels
Naam contactpersoon praktijk: Mevr. M.H. Duffels        
Praktijkadres: Bredewater 16
Postcode: 2715 CA
Plaats: Zoetermeer
Emailadres: info@mondzorgduffels.nl
Telefoonnummer: 06-14816097

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars, eventueel via factoringmaatschappijen.

Het versturen van nieuwsbrieven aan de bij de praktijk ingeschreven patiënten.

In geval de praktijk deelneemt aan onderzoeken binnen het project Peilstations, worden gegevens verstrekt aan de beroepsvereniging NVMmondhygienisten.

Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken

Persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

NAW gegevens

Medische gegevens medicatiegebruik

Telefoonnummer

Medische gegevens gezondheid

E-mailadres

BSN nummer

Geslacht

Burgerlijke staat

Verzekeringsgegevens

 


In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

softwareleverancier patiëntenadministratie Novadent
factoringbedrijf Infomedics

webhosting bedrijf SoHosted

Belcentrale (digitale telefonie)

ADD International (laboratorium onderzoek)

Zorgmail (beveiligd e-mail verzenden)

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.

4. Bewaartermijn

Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.

De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.

De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.

De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.

Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk. 

Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.

Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.

Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.

Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.

Medewerkers van Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.

Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.

Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken.

Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.

Medewerkers van Praktijk voor mondhygiëne M.H. Duffels hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document veelgestelde vragen privacy en “patiëntenrechten”.

6. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

7. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met mevr. M.H. Duffels. Mevr. M.H. Duffels probeert samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.